Nejlepší investicí jsou vzdělání a zkušenosti

 

Česká spořitelna nemá jako jediná z největších domácích bank v portfoliu dluhopisy problémových zemí a podle Global Finance je nejbezpečnější bankou střední a východní Evropy , říká ředitelka úseku řízení bilance finanční skupiny České spořitelny Anna Glasová.

Vystudovala jste Matematicko-fyzikální fakultu na Komenského univerzitě v Bratislavě. Jak jste se dostala k bankovnictví a kde jste působila, než jste začala pracovat v České spořitelně?

K bankovnictví jsem se dostala zcela náhodou poměrně kuriózním způsobem. Mým snem bylo pracovat ve Slovenské akademii věd (SAV). Když jsem ale končila školu, přišla sametová revoluce a s ní silný pokles zdrojů do vědy a propouštění v SAV. Začala jsem proto pracovat v malé obchodní společnosti. Po dvou měsících mě majitel firmy poslal proplatit šek do Tatrabanky, jejíž prostředí na mě zapůsobilo natolik, že jsem se hned zastavila na personálním oddělení.

Jak jste se dostala do České spořitelny?

V Tatrabance jsem se vypracovala na vedoucí oddělení Trading & Sales (tj. obchodu a prodeje). Odtud jsem přešla na stejnou pozici ve Slovenské spořitelně. Banka, tehdy ještě státní, mne lákala tím, že byla největším hráčem na domácím finančním trhu. Po její privatizaci jsem měla na starosti celou divizi Treasury*. Když se Slovensko připravovalo na přijetí eura, bylo jasné, že se zaměření této divize podstatně změní a některé činnosti budou v rámci skupiny Erste centralizovány. A tak jsem využila šanci a přijala nabídku řídit, a to ze Slovenska, transformaci oddělení Treasury v Novosadské bance v Srbsku, kterou skupina převzala v roce 2005. O rok později jsem se zapojila do nového projektu, jímž bylo vybudovat dceřinou společnost Erste Bank na Ukrajině, což byla rovněž velmi zajímavá zkušenost. Během práce pro Slovenskou spořitelnu jsem se také jako externí poradce slovenského Ministerstva financí podílela na projektu státní pokladny. Vedla jsem podprojekt řízení likvidity a státního dluhu, jehož výsledkem bylo zřízení dluhové agentury.

Od roku 2010 jste ředitelkou úseku řízení bilance finanční skupiny České spořitelny. Jak má v ideálním případě bilance banky, ale i každé firmy, vypadat?

Největší část bilance finanční instituce tvoří úvěry klientům, zbytek likvidity** investuje do cenných papírů nebo umísťuje na peněžním trhu. Stranu aktiv financují pasiva, která tvoří hlavně vklady klientů, emise vlastních dluhopisů a kapitál. Krátkodobé potřeby likvidity mohou krýt i půjčky na peněžním trhu. Každá finanční instituce, ale i firma, má mít dostatek kapitálu na krytí rizik spojených s podnikáním. Objem klientských úvěrů nemá v ideálním případě příliš přesahovat objem klientských vkladů - banka nemá být závislá na nejistém financování od jiných finančních institucí.

Jak se v bilanci banky odrážejí investiční instrumenty, které vydává, například akcie či podřízené dluhopisy?

Všechny instrumenty vydané bankou se objeví – jako vlastní kapitál (akcie), podřízený dluh*** , nebo dluhopisy - na straně pasiv. Již jsem uvedla, že vlastní kapitál slouží ke krytí rizik spojených s podnikáním. V případě potřeby lze krýt ztráty přesahující vlastní kapitál podřízenými dluhopisy. Podporují tak kapitálovou pozici banky a podobně jako vklady klientů financují poskytnuté úvěry a investice do nástrojů finančního trhu.

Co je při řízení bilance finanční skupiny České spořitelny nejdůležitější?

Naší hlavní rolí je optimalizovat bilanci této finanční skupiny, zejména investováním přebytečné likvidity. Investujeme tedy volné finanční zdroje, které netvoří úvěry, a to tak, abychom je efektivně zhodnotili a nevystavili banku zbytečným rizikům, například likvidity, tedy že je nebudeme mít k dispozici v době, kdy si klienti přijdou vyzvednout své vklady. Nebo úrokovému riziku, když úroky vzrostou a my budeme na pasivech platit víc než dostávat z investovaných finančních zdrojů, a samozřejmě riziku defaultu. Spočívá v tom, že emitent cenného papíru, který jsme koupili, nebude schopen v době jeho splatnosti dodržet závazky vůči investorům.

Co to znamená, když má banka převis likvidity?

Jde o to, že má více klientských vkladů, než úvěrů. Pak musí přebytečnou likviditu umístit na finančním trhu. To je již dlouho případ České spořitelny.

Jak je na tom Česká spořitelna z hlediska kvality portfolia, tedy poměru aktiv a pasiv, ve srovnání s konkurenty?

Z tohoto pohledu je na tom Česká spořitelna z největších bank na českém trhu v podstatě nejlépe. Jako jediná nemá v portfoliu dluhopisy problémových zemí jižní Evropy. Z hlediska poměru vkladů a úvěrů jsme, jak jsem uvedla, ve vynikající likvidní pozici. Nejen podle měřítek domácího bankovního trhu nebo v rámci Erste Group, ale v celé střední Evropě. To byl jeden z důvodů, proč americký magazín Global Finance ohodnotil Českou spořitelnu jako nejbezpečnější banku ve střední a východní Evropě.

Vaše práce měla vždy blízko k investování. Investujete i vy sama?

Odpovím vám asi trochu netradičně. Vychovávala mne babička, která během dvou světových válek přišla o vše a naučila mě považovat za největší hodnoty vzdělání a zkušenosti. Osobně je tedy preferuji a musím říci, že nikdy nebyly a určitě nebudou neúspěšnými investicemi.
Zbytek úspor rozděluji – část alokuji do méně rizikových aktiv, jako jsou zlato, dluhopisy zemí s vysokým ratingem, vklady v bankách, část úspor mám v akciích. Nyní je ale má akciová složka minimální. Za dvacet let práce v této oblasti jsem zažila několik krizí na finančním trhu. Mám proto pocit, že se mi poměrně daří zachytit krizové signály relativně brzy a včas realokovat peníze z rizikovějších oblastí. Myslím ostatně, že je to vidět i na bilanci České spořitelny, která nemá jako jediná z velkých českých bank v portfoliu žádné dluhopisy periferních zemí eurozóny.

František Mašek, Hospodářské noviny

Vysvětlivky:

* Treasury, tj. finanční správa. Soubor činností jako jsou např. řízení vztahů k bankám, řízení likvidity, rizik, pohledávek, daňová optimalizace, atp.
** Likvidita, tj. možnost proměnit aktiva na hotové peníze. Čím vyšší je likvidita, tím rychleji lze investici zpeněžit.
*** Podřízený dluh je dluh, jenž je podřízen v určitých parametrech ostatním a bude uhrazen na posledním místě při uspokojování např. při konkurzu.Pro členky klubu