Etika investování

Subjekty pohybující se na finančních trzích, tedy banky, investiční společnosti, obchodníci s cennými papíry, investiční zprostředkovatelé a další nabízejí svým klientům – investorům, celou řadu investičních produktů a služeb. Toto činí podle platných zákonů a pod dohledem regulatorního orgánu, kterým je Česká národní banka.

Hovoříme-li o investování, je nutné si uvědomit že se jedná o velmi složitou problematiku. V určitých oblastech však legislativa dostatečně kapitálový trh neupravuje či nejsou regulátorem stanoveny závazné postupy, a výklad zákona nemusí být vždy dostatečně jasný a jednoznačný. Je tedy v zájmu všech účastníků trhu, nejen subjektů nabízejících investiční služby a produkty, ale především v zájmu klientů - investorů, aby existovala určitá dobrovolná pravidla vymezující hranice férového chování pro jeich získávání.

Na českém kapitálovém trhu velmi aktivně působí profesní sdružení Asociace pro kapitálový trh (AKAT ČR ). Na počátku roku 2008 došlo k jeho sloučení s profesní organizací Asociace fondů a aset managementu ČR (AFAM ČR). Svými aktivitami a samo-regulačními předpisy rozvíjí povědomí, znalost a důvěryhodnost v oblasti kolektivního investování a individuální správy aktiv. Dbá na profesionalitu a poctivost při správě cizího majetku a korektní přístup k investorům a klientům fondů.

V rámci tohoto profesního sdružení byl vytvořen Etický kodex obsahující dobrovolná pravidla chování a jednání členů – účastníků trhu. Tvoří ho souhrn pravidel, principů, zásad a norem upravujících poskytování investičních a souvisejících služeb ze strany členů a stálých partnerů AKAT. Obsahuje i normy a požadavky na chování a jednání, které v kombinaci s uvedenými pravidly mají za cíl zlepšit etické chování a obchodní kulturu na trhu a zároveň podpořit rovnocenné postavení jeho jednotlivých účastníků. Jeho záměrem je také vytvoření základní ochrany zákazníků a úprava korektních vztahů mezi jednotlivými účastníky finančního trhu.

Pro členky klubu