Dohled nad finančním trhem

Za dohled nad finančním trhem v České republice je podle zákona č. 6/1993 Sb. zodpovědná Česká národní banka. K integraci dohledu nad finančním trhem do ČNB došlo k 1. dubnu 2006, kdy ČNB převzala agendu Komise pro cenné papíry, Úřadu pro dozor nad pojišťovnictvím a penzijním připojištěním MF a Úřadu pro dohled nad družstevními záložnami, které zanikly.

ČNB tedy provádí dohled nad bankovním sektorem, kapitálovým trhem, pojišťovnictvím a penzijním připojištěním, družstevními záložnami, devizový dohled a dohled nad institucemi elektronických peněz. Stanovuje pravidla, která chrání stabilitu bankovního sektoru, kapitálového trhu, pojišťovnictví a penzijního připojištění. Systematicky reguluje, kontroluje, vyhodnocuje a popřípadě postihuje nedodržování stanovených pravidel.

Pro oblast kapitálového trhu jsou určující především tyto zákony:

 • Zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu
 • Zákon č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování
 • Zákon č. 591/1992 Sb., o cenných papírech
 • Zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech
 • Zákon č. 377/2005 Sb., zákon o finančních konglomerátech, o doplňkovém dozoru nad bankami, spořitelními a úvěrními družstvy, institucemi elektronických peněz, pojišťovnami a obchodníky s cennými papíry ve finančních konglomerátech a o změně některých dalších zákonů
 • Zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu

Úplný výčet předpisové základny v oblasti dohledu nad kapitálovým trhem najdete ZDE 

V rámci harmonizace legislativy v oblasti dohledu nad kapitálovým trhem v Evropské unii došlo v roce 2008 k transpozici (formální převedení obsahu směrnice do právního řádu členského státu) směrnice MiFID (Markets in Financial Instruments Directive) Evropského parlamentu a Rady 2004/39/ES ze dne 21. dubna 2004 o trzích finančních nástrojů. MiFID byl vydán v intencích Lamfalussyho procesu (proces přípravy a implementace legislativy ES v oblasti Akčního plánu finančních služeb založený na čtyřech stupních) a je tedy směrnicí rámcovou. MiFID upravuje zejména podmínky podnikání na kapitálovém trhu. Oproti původní úpravě přichází s novým pojetím finančních nástrojů a investičních služeb, nově upravuje kategorizaci zákazníků a rozsáhle řeší pravidla nejlepšího provedení pokynů zákazníků. MiFID také vymezuje alternativní tržní platformy a rozšiřuje pojetí opatření k transparenci trhu.

MiFID je zakotven do českého práva prostřednictvím národních právních předpisů České republiky, a to především zákonem č. 230/2008 Sb., kterým se novelizoval zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu.

Hlavní oblasti změn:

 • nově mezi hlavní investiční služby patří také investiční poradenství
 • mezi deriváty jsou zařazeny prakticky všechny druhy derivátů komoditních a exotických
 • nově budou režimu zákona o podnikání na kapitálovém trhu podléhat také organizátoři komoditních burz v případě, že na nich budou obchodovány komoditní deriváty
 • upravuje se a rozšiřuje rozsah pravidel, které se týkají činností a hospodaření obchodníka s cennými papíry. MiFID např. stanovuje podrobnější pravidla pro outsourcing činností nebo pro zjišťování a řízení střetu zájmů (za obchodníka s cennými papíry se považuje i banka, která má příslušnou licenci, tedy i Česká spořitelna, a.s.).
 • nová úprava přináší i poměrně velké změny v oblasti organizovaných trhů s investičními nástroji. Vedle regulovaného trhu se např. zavádí tzv. mnohostranný obchodní systém, na který se oproti regulovanému trhu vztahuje méně požadavků.
 • podstatně rozsáhlejší než doposud je také úprava režimu pro jednání se zákazníky. MiFID zavádí tzv. kategorizaci zákazníků na profesionální a neprofesionální. Směrnice stanoví, jak kategorizaci provádět, a udává podrobná pravidla při hodnocení investičních služeb a investičních nástrojů vhodných pro klienta v dané kategorii. V této souvislosti klade MiFID na obchodníka s cennými papíry vyšší požadavky při zjišťování informací od zákazníků - detailně popisuje, jakým způsobem klienta informovat, jak nakládat s pokyny zákazníka, jak je zpracovat, atd.
 • MiFID také upravuje informační povinnosti obchodníka s cennými papíry vůči České národní bance
 • nová úprava pak přináší řadu dalších změn. Některé otázky, a to nejen dílčí, pak upravuje tzv. prováděcí nařízení, na které je na příslušných místech zákona odkazováno.

Podrobnější informace o směrnici MiFID naleznete v dokumentu: MiFID průvodce spotřebitele

Stanovení přísných pravidel v zákonech a dohled nad finančním trhem je základní formou „ochrany“ investorů ze strany státu. Regulace ani dohled však neposkytují ochranu před případným neúspěchem - selháním konkrétní finanční společnosti a ztrátami, které z toho mohou pro investory vyplynout. Takové selhání jednotlivé finanční společnosti (kreditní riziko) není nikdy zcela vyloučeno a pokud by taková situace měla nastat, závisí jedině na investorovi, jak se jí umí vyhnout nebo se s jejími důsledky vypořádat. Při investování na finančním trhu je volba obchodního partnera součástí konkrétního investičního rozhodnutí, za něž nese důsledky investor sám.

Pro případ insolvence obchodníka s cennými papíry, který je členem Garančního fondu obchodníků s cennými papíry, jsou investoři kryti pojištěním. Náhrada z finanční expozice vůči takovému obchodníkovi je však pouze do výše 90 procent, maximálně však ekvivalent 20.000,- EUR.

Pro členky klubu