Damsky Investicni Klub

Slovník pojmů

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z
Akcie
Majetkový cenný papír představující podíl na akciové společnosti, s nímž jsou spojena práva majitele akcie (akcionáře) jako společníka podílet se na řízení akciové společnosti, jejím zisku a na likvidačním zůstatku při zániku společnosti. Umožňuje dvojí výnos - dividendu (neboli podíl na zisku společnosti) a kurzový (kapitálový) výnos, vyplývající z příznivého pohybu ceny akcie. Dividenda ani kurzový výnos nejsou předem zaručeny. Kurz akcií může výrazně kolísat pod vlivem např. různých fází hospodářského cyklu nebo úspěšnosti hospodaření společnosti.

Analýza cenných papírů
Analýza a ohodnocení cenných papírů (akcií, dluhopisů atd.) předchází rozhodnutí o potenciální investici do cenného papíru. Při analýze cenných papírů je prověřována ekonomická situace emitenta. Hlavním zdrojem informací o emitentovi je finanční analýza. Veškeré získané informace musí být poté správně interpretovány a vyhodnoceny. Cenný papír je na základě analýzy ohodnocen a tato zjištěná „správná cena“ (fair value) je porovnána s kurzem na trhu. Celá analýza cenných papírů se dá shrnout do následujících bodů:
  • Analýza (zpracování informací, které mohou investici pozitivně či negativně ovlivnit);
  • Prognóza (odhad budoucího vývoje výnosů na základě analýzy historických dat a předložených informací o současné situaci a možném vývoji)
  • Ohodnocení (výsledek prognózy je konfrontován s vnějším prostředím, tzn. situací na kapitálových trzích, hospodářským cyklem, atd.)

Alokace (Asset allocation)
Rozmístění aktiv. V rámci portfolio managementu (řízení majetku) se jím rozumí optimalizace rozdělení majetku mezi jednotlivé investiční instrumenty tak, aby bylo vyhovující pro klienta a zároveň bralo ohled na výnosnost a riziko stejně jako na situaci na trhu cenných papírů.

Aktuální hodnota podílového listu
Aktuální hodnotou podílového listu ke dni uplatnění práva na odkoupení se rozumí hodnota vlastního kapitálu v podílovém fondu připadající na jeden podílový list, stanovená investiční společností pro tento den.

Akcionář
Majitel akcií, tedy podílník akciové společnosti. Akcionář má právo na informace o chodu společnosti a může se účastnit valné hromady této společnosti, kde se může podílet na rozhodování o základních otázkách činnosti společnosti, a to v rozsahu, který je dán velikostí jeho podílu (počtem vlastněných akcií). Za držené akcie získává právo na dividendu (podíl na zisku společnosti) stejně jako právo na odpovídající část likvidačním zůstatku. Majoritní akcionář drží většinu akcií společnosti.

Aktivní správa portfolia
Rozhodování o tom, jaké cenné papíry, v jakém objemu a kdy budou nakoupeny či prodány, závisí na rozhodování portfolio manažera, a to v souladu se statutem a investiční strategií fondu, nebo plánovanou strukturou portfolia.

Arbitráž
Investiční strategie založená na využití cenových diferencí jednotlivých instrumentů. Tyto cenové rozdíly mohou vzniknout například obchodováním totožných kontraktů na různých burzách (tzv. teritoriální arbitráž). V současné době jsou díky velké propojenosti jednotlivých trhů možnosti arbitráží poměrně malé.

Absolute-return strategie
Investiční strategie snažící se o určité zhodnocení v daném časovém horizontu bez ohledu na vývoj trhu

Akcie prioritní
jsou akcie vybaveny přednostními právy, jež se týkají především rozdělení zisku a likvidního zůstatku při konkurzu. Mohou být vybaveny hlasovacími právy. Nejběžnější jsou prioritní akcie bez hlasovacího práva; slouží k pořízení vlastních prostředků aniž by se měnil poměr hlasovacích práv na valné hromadě.

Akciové fondy
jsou fondy, které mají minimálně 66% investováno do akcií. Je pro ně typické krátkodobé kolísání kurzu, třeba i o desítky procent v několika měsících. Jsou to fondy velmi rizikové vhodné pro nejdelší investiční horizont vzhledem k výhodě dlouhodobě nejvyššího potenciálu zhodnocení.

Akciové riziko – obecné
riziko ztráty související se změnou určitého akciového trhu, tzn. Se změnou širokého akciového indexu.

Alikvotní úrokový výnos
Alikvotní úrokový výnos (AÚV) je část nominálního výnosu, která připadá držiteli dluhopisu za období od emise dluhopisu nebo od výplaty posledního kupónu propočtená do dne vypořádání obchodu. AÚV je automaticky přičteno k ceně dluhopisu a může být kladné i záporné. Pro klienta nakupujícího dluhopis znamená kladné AÚV odškodnění, které musí zaplatit, když získá nárok na celý kupón, aniž by držel dluhopis celou dobu. Záporné AÚV znamená pro klienta nakupujícího dluhopis kompenzaci za dobu, kdy dluhopis drží bez nároku na kupón.

Pro členky klubu