Damsky Investicni Klub

Slovník pojmů

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z
Floater
Dluhopis s proměnlivým úročením. Výnos z tohoto dluhopisu je zpravidla vázán na nějakou referenční úrokovou sazbu a je stanovován v pravidelných termínech. Rizika viz. dluhopisy

Fondy fondů
Podílové fondy, které investují do podílových listů ostatních fondů. Konkrétní složení portfolia a z toho plynoucí rizika závisí na zaměření fondu.

Fond s reinvesticí výnosů – růstový
v reinvestičním (růstovém) fondu jsou všechny dosažené výnosy reinvestovány. Podílník tak nedostává ročně žádný výnos, nýbrž se místo toho podílí na zvyšování jmění fondu.

Futures
Investiční nástroj (termínovaný/derivátový) ve formě standardizované dohody dvou stran o nákupu nebo prodeji standardizovaného množství podkladového aktiva za cenu stanovenou v daném okamžiku vypořádané k danému budoucímu datu. Vypořádání kontraktu je garantováno clearingovým centrem (např. burzou). Termínové kontrakty na zboží jsou komoditní futures, ty, které jsou na akcie, dluhopisy, indexy a měny jsou finanční futures. Nákupem futures se kupující zavazuje převzít k pevně stanovenému datu zboží či finanční instrument. Je-li futures short, znamená to, že byl future prodán a vznikla tak povinnost vypisovateli (tedy prodávajícímu) dodat odpovídající statek. Povinnosti něco dodat a dodávku přijmout se lze vyhnout pouze uzavřením protipozice. Futures jsou používány dvěma typy investorů. Jedněmi jsou ti, kteří se zajišťují proti vzestupu nebo poklesu ceny (hedging), druhým typem investorů jsou spekulanti. Jedná se vysoce rizikové nástroje derivátového typu (viz rizika).

Finanční trhy
Všechny trhy, na kterých jsou obchodovány peněžní prostředky a cenné papíry.

Fondy akciové
Podílové fondy, jejichž investiční strategie je zaměřena na akcie obchodované na veřejných trzích. Akciové fondy dlouhodobě dosahovaly nejvyšších výnosů, což je ovšem spjato s vyšší fluktuací cen podílových listů a vyšším rizikem. Rizika jsou obdobné jako u akcií s rozdílem, že pravděpodobnost krachu všech investic v podílovém fondu je mnohonásobně nižší než krach jedné jediné společnosti v případě investice pouze do jedné z nich. (diverzifikace).

Fondy derivátové (Hedge Fondy)
Derivátové fondy investují téměř do všech finančních i komoditních instrumentů a téměř do všech regionů a nepodléhají tak přísnému dozoru jako ostatní fondy. Proto záleží zejména na správci fondu, jakou strategii zvolí a jaké budou výsledky fondu. Velmi často je těmito fondy využíván tzv. pákový efekt (tj. s malým vkladem lze dosáhnout velkých výnosů, ale i ztrát).

Fondy dividendové
Vyplácejí výnosy formou dividend. Tyto výplaty jsou buď pravidelné nebo nepravidelné a závisí na výsledcích fondu. Jsou vhodné pro investory, kteří upřednostňují pravidelnou rentu. Dividendy jsou většinou vypláceny brutto a investor je musí sám zdanit.

Fondy dluhopisové/obligační
Podílové fondy, jejichž investiční strategie je zaměřena na (dluhopisy) obligace. Vzhledem k investičnímu zaměření těchto fondů bývá volatilita cen podílových listů a riziko investice nižší než u akciových fondů. Kreditní riziko fondem vlastněných dluhopisů je sníženo rozložením portfolia mezi více emitentů.

Fondy garantované/zajištěné
Podílové fondy využívající při své investiční strategii kombinace konzervativních dluhopisů a finančních derivátů. Hodnota podílového listu k určenému datu by neměla klesnout pod stanovenou úroveň (obvykle 100 % vložených prostředků). Pod garantované fondy jsou řazeny i fondy typu „click“, které se snaží aktivním řízením portfolia garantovat, že hodnota podílového listu během stanoveného období neklesne pod stanovenou hranici (obvykle 90 %). I u těchto fondů je nutno počítat s kreditním rizikem emitentů jednotlivých složek portfolia a v případě investice v cizí měně rovněž s měnovým rizikem.

Fondy globální
Podílové fondy zaměřené na cenné papíry emitované po celém světě. Pro tyto fondy je typický vysoký stupeň geografické diverzifikace investice.

Fondy High-yield
Podílové fondy zaměřené na investice do méně bonitních dluhopisů, které však mohou přinášet velmi zajímavé výnosy. Vzhledem k méně bonitním emitentům existuje reálné riziko, že některý z emitentů nedostojí svým závazkům.

Fondy indexové
Podílové fondy, které investují do investičních nástrojů navázaných na daný index. Fluktuace cen podílových listů těchto fondů a jejich dlouhodobá výkonnost obecně kopíruje zvolený index. Tyto fondy patří mezi velmi oblíbené pro svoji transparentnost a zajímavou výnosnost.

Fondy komoditní
Podílové fondy umožňující drobným investorům nepřímým způsobem spekulovat na pohyb cen ropy, zlata a dalších komodit. Jde o poměrně rizikové fondy, neboť ceny komodit výrazně kolísají.

Fondy Large Cap
Podílové fondy, jejichž správci se zaměřují na společnosti s největší tržní kapitalizací (nad 5 mld. USD).

Fondy národní
Podílové fondy, jejichž investiční strategie je zaměřena na konkrétní teritorium. Tento druh fondů nabízí příležitost účastnit se na příznivém vývoji na finančních trzích v příslušných zemích nebo regionu, zároveň představují možnost podílet se na zhodnocování příslušné měny nebo naopak investicí do domácího trhu kurzové riziko eliminovat.

Fondy odvětvové
Podílové fondy, jejichž portfolio tvoří cenné papíry určitého odvětví. Diverzifikace rizika je v tom případě nižší, na druhou stranu však investice do těchto fondů umožňují podílet se na růstu perspektivních odvětví.

Fondy peněžního trhu
Podílové fondy zaměřené na investice do nástrojů peněžního trhu, tzn. do finančních instrumentů se splatností do 1 roku. Výnos fondu je silně spjat s vývojem úrokových sazeb. Obecně tyto fondy vykazují velmi nízký stupeň volatility ceny podílového listu.

Fondy Small Cap
Podílové fondy, jejichž správci se zaměřují na malé společnosti s výraznějším růstovým potenciálem. Investice je sice rizikovější než investice do klasických akciových fondů, ale výnosy mohou být zajímavější v závislosti na fázi ekonomického cyklu či regionu, kde se investice nacházejí.

Fondy smíšené
Podílové fondy, které kombinují více tříd aktiv (nástroje peněžního trhu, dluhopisy, akcie, komodity, alternativní investiční nástroje), a to podle konkrétní investiční strategie fondu, z čehož také vyplývá riziko spjaté s investicí do tohoto typu fondu a očekávaný výnos fondu.

Fondy SRI (social responsible investments)
Podílové fondy, jejichž manažeři nesledují pouze ekonomické parametry investují např. do společností, které podporují ochranu životního prostředí (zelené fondy). Nejsou přípustné alokace do tabákového průmyslu, zbrojařských koncernů nebo firem, které mají neekologickou výrobu nebo zaměstnávají děti apod.

Fondy zaměřené na akcie nových firem
Podílové fondy, které jsou primárně orientovány na investice do akcií nově vzniklých společností. U těchto společností existuje poměrně velké riziko bankrotu, ovšem u některých firem dojde během krátké doby k výraznému nárůstu jejich hodnoty, a tedy i hodnoty jejích akcií. Z uvedených důvodů je ovšem rizikovost takto zaměřených fondů vyšší.

Forward
Investiční nástroj (termínovaný/derivátový) ve formě nestandardizované dohody dvou stran o nákupu nebo prodeji podkladového aktiva za předem stanovenou cenu, vypořádaná k budoucímu datu. Rizikem je vedle rizik spojených s produkty derivátového typu rovněž riziko protistrany.

Fondy hedge
Fondy s nejrůznějšími většinou velmi rizikovými strategiemi, které investují téměř do všech finančních i komoditních instrumentů a téměř do všech regionů přičemž nepodléhají tak přísnému dozoru jako ostatní fondy. Volba strategie a tedy i výsledky fondu je na správci fondu. Velmi často je těmito fondy využíván tzv. pákový efekt (tj. s malým vkladem lze dosáhnout velkých výnosů, ale i ztrát).

Pro členky klubu