Damsky Investicni Klub

Slovník pojmů

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z
Podílový fond
Podílový fond je majetek sestavený z cenných papírů a peněz, který je rozdělen na podíly a který je spoluvlastnictvím podílníků. Právně jsou podílové fondy upraveny v zákoně o cenných papírech a kolektivním investování.

Portfolio
Složení investice. U otevřených podílových fondů se jedná o souhrn investičních instrumentů, které fond vlastní.

Prodejní cena
je taková cena, za kterou jsou podílové listy vydávány. Prodejní cena se skládá z vypočítané hodnoty podílu (kurzu) a vstupního poplatku stanoveného v statutu fondu.

Promptní obchod
Pojem používaný pro burzovní obchody, jejichž znakem je krátkodobé plnění (dodávka, převzetí a platba). Při promptním obchodu s cennými papíry dochází ihned jak k zaplacení kupní ceny tak k plnění. Opakem je termínový obchod.

Pákový efekt (Leverage)
U většiny termínových obchodů není třeba složit celkovou hodnotu podkladového aktiva, ale pouze určitý zlomek (initial margin). Relativně malá procentní změna ceny podkladového aktiva vyvolá mnohonásobně vyšší procentní změnu ceny daného derivátu a tím i investice vložené do termínového obchodu při jeho uzavření. Investor pak s relativně nízkou počáteční investicí může dosáhnout výrazného zisku nebo také ztráty, jejichž výše je dána typem termínového kontraktu (např. opce nebo futures).

Performance
viz výkonnost

Podílník
Majitel podílového listu.

Podílový fond otevřený
Fond, který vydává neomezené množství podílových listů na základě poptávky investorů. Cena podílového listu se odvíjí od hodnoty čistého obchodního jmění připadajícího na daný počet podílů. Investiční společnost má povinnost odkoupit podílové listy na základě žádosti podílníka. Své podílové listy nemusí tedy podílník prodávat na kapitálovém trhu (burze).

Podílový fond uzavřený
Fond, jehož majetek (resp. čisté obchodní jmění) je rozdělen na fixní počet podílů. Vytváří se na dobu určitou a obvykle neodkupuje podílové listy zpět od podílníků až do ukončení doby trvání fondu.

Podílový list
Majetkový cenný papír, se kterým je spojeno právo podílníka na odpovídající podíl majetku v podílovém fondu a právo podílet se na výnosu z tohoto majetku podle statutu podílového fondu.

Pokladniční poukázka
Krátkodobý dluhový papír splatný do jednoho roku.

Pokyn market
  • nákupní pokyn - akcie se nakoupí za nejnižší v daném okamžiku dostupnou cenu na trhu
  • prodejní pokyn - akcie se prodají za nejvyšší v daném okamžiku dostupnou cenu na trhu

Profil investora
Charakteristika osoby, která investuje. Je dán především vztahem osoby k riziku, znalostmi a zkušenostmi osoby s investováním, zamýšleným investičním horizontem, majetkovou situací a také úrovní ekonomického vzdělání, případně výkonem povolání vztahujícím se k investování.

Primární veřejná nabídka (IPO-Initicial Public Offering)
Někdy též primární emise. Představuje první veřejnou (burzovní) nabídku akcií s cílem získat pro emitenta nový kapitál. Jde o relativně náročný proces a emitenti využívají služeb tzv. manažera emise (underwriting firm).

Pasivní správa portfolia
je založena na efektivním chování kapitálových trhů. Cílem je dosažení takové výnosové míry, která přesně kopíruje stanovený benchmark.

Peněžní trh
je trh s úvěry, vklady, půjčkami a dluhovými cennými papíry s původní splatností do jednoho roku. Finanční nástroje peněžního trhu jsou obvykle likvidnější než nástroje kapitálového trhu.

Podkladové aktivum (nástroj)
finanční či komoditní aktivum (nástroj), ze kterého je odvozen derivát.

Poměr kurzu a zisku – P/E ratio
patří k nejdůležitějším kritériím pro posouzení aktuální ceny dané akcie. Tento ukazatel se vypočítává jako poměr tržního kurzu akcie k zisku po zdanění.

Portfolio management
je způsob řízení skladby portfolia cenných papírů zejména z hlediska diverzifikace výnosů a rizika.

Právo na zpětný prodej
znamená, že investiční společnost je podle zákona povinna podílové listy otevřených podílových fondů kdykoliv odkoupit za aktuální cenu při zpětném prodeji.

PRIBID
úroková míra na likviditu v české koruně, poptávanou v určitém minimálním objemu na pražském mezibankovním trhu bankám nejvyšší úvěrové kvality se splatnostmi od jednoho dne do jednoho roku.

PRIBOR
Prague Interbank Offered Rate. Úroková míra na likviditu v české koruně, nabízenou v určitém minimálním objemu na pražském mezibankovním trhu bankám nejvyšší úvěrové kvality se splatnostmi od jednoho dne do jednoho roku.

Prospekt cenného papíru
je listina, kterou emitent cenného papíru, který má být přijat k obchodování na veřejném trhu nebo veřejně nabízen, sděluje investorům základní informace o sobě, svém podnikání, finanční situaci a údaje o vydávaném cenném papíru. Může existovat i užší prospekt, který je jednodušší a používá se pro cenné papíry, které mají být veřejně nabízeny, ale nebyly přijaty k obchodování na veřejném trhu.

Provize
je i v burzovní oblasti odměna za obstarání obchodu, případně služby (za nákup a prodej cenných papírů na základě příkazů zákazníka, atd.).

PTR
Ukazatel obrátkovosti aktiv vyjadřuje, jak často a v jakém rozsahu je obměňováno portfolio podílového fondu. O co více se ukazatel obrátkovosti aktiv blíží nule, o to bezprostředněji souvisí uskutečněné transakce s aktivy s nákupy a prodeji podílových listů investory.

Politické riziko
znamená nebezpečí změny ceny nebo převoditelnosti investičních nástrojů z důvodu změny politické situace.

Pro členky klubu