Damsky Investicni Klub

Slovník pojmů

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z
Výnos
Výnosem se rozumí celkový přínos z investice, většinou se skládá z úrokových a dividendových výnosů stejně tak jako z výnosu z kurzové změny plynoucí z investovaného kapitálu. Při výpočtu čistého výnosu je nutno odpočítat všechny náklady, které s danou investicí souvisejí (např. pořizovací náklady v podobě vstupního poplatku nebo poplatku burzovnímu zprostředkovali).

Výplata výnosů
Výplata je tvořena výnosy, kterých bylo v rámci daného období dosaženo. U fondu s výplatou výnosů jsou výnosy vypláceny většinou jednou ročně. Výnosy jsou až do dne výplaty shromažďovány v majetku fondu a zvyšují tak v průběhu roku hodnotu podílu. Uskutečněním výplaty se tak v den výplaty hodnota podílu sníží o vyplacenou částku.

Výroční zpráva
Zpráva o činnosti firmy/fondu. Jsou v ní objasněny náklady a výnosy dosažené během účetního roku stejně tak jako celkový vývoj během daného období. Může obsahovat i základní strategie pro příští období.

Volatilita
Kolísavost ceny. Čím je větší, tím je větší cenové rozpětí, v němž se cena daného titulu pohybuje a tím je větší i riziko.

Výkonnost (performance)
Výnos investice za časové období (většinou uváděna v procentech za rok). Předchozí výkonnost investičního nástroje může být pro investora vodítkem, nezaručuje však stejnou výkonnost v budoucnosti!

Výnosová křivka
Křivka znázorňující vztah mezi vnitřní mírou výnosnosti (výnosem do splatnosti) jednotlivých dluhopisů v závislosti na jejich době splatnosti.

VaR (Value at Risk)
Jedna z nepoužívanějších metod pro měření tržního rizika. Její hodnota vyjadřuje velikost potenciální možné ztráty hodnoty při stanovené pravděpodobnosti (nejčastěji 95 %) a za stanovené časové období.

Pro členky klubu