Damsky Investicni Klub

Slovník pojmů

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z
Rating
Ohodnocení schopností emitenta včas a v plném rozsahu splácet úroky i umořovací splátky kapitálu jím vydaných cenných papírů.

Ratingové agentury
Jejich služby spočívají v analýze podniků a v informacích o jejich bonitě.

Reálná úroková míra
Rozdíl mezi úrokovým výnosem na peněžním nebo kapitálovém trhu a aktuální mírou inflace.

Rentabilita kapitálu
Poměr dosaženého zisku a vloženého kapitálu. Ukazuje, jak dobře byl kapitál využit.

Repo (Repo obchod)
Poskytnutí cenných papírů za peněžní prostředky se současným závazkem přijmout tyto cenné papíry ke stanovenému datu za částku rovnající se původním peněžním prostředkům a úroku (klasické repo, sell-and-buy-back, poskytnutí půjčky cenných papírů zajištěné peněžními prostředky).

Repo Reverzní
Přijetí cenných papírů za peněžní prostředky se současným závazkem poskytnout tyto cenné papíry k přesnému datu za částku rovnající se převedeným peněžním prostředkům a úroku (klasické reverzní repo, buy-and-sell-back, přijetí půjčky cenných papírů zajištěné peněžními prostředky).

Riziko
Pravděpodobnost a míra, s níž se určitá veličina, jako např. cena, odchyluje od své očekávané hodnoty.

Riziko tržní
vyjadřuje riziko ztráty při (nepříznivé) změně tržních podmínek zejména:
  • úrokové míry (úrokové riziko)
  • cen akcií (akciové riziko)
  • cen komodit (komoditní riziko)
  • cen dluhopisů (vlivem zvýšení kreditního rizika emitenta)
  • kurzů měn (kurzové nebo též měnové riziko)
Mezi tržní rizika se počítá i riziko likvidity a volatility:

Registrovaný cenný papír
je cenný papír přijatý k obchodování na burze nebo v RM-Systému.

Riziko kreditní (též riziko emitenta nebo riziko protistrany)
Riziko ztráty v případě, že protistrana nedostojí svým závazkům (nebude schopna platit). V krajním případě hrozí ztráta celé investice.

Riziko vypořádací (settlement risk)
Riziko ztráty z nevypořádání obchodů.

Riziko likvidity
Riziko ztráty v případě malé likvidity trhů. Daný investiční nástroj není možno ve zvoleném okamžiku prodat či koupit nebo je možné obchod v daném okamžiku realizovat pouze za nevýhodnou cenu (spread nákup/prodej je velký).

Riziko volatility (kolísavosti)
Riziko krátkodobých či dlouhodobých výkyvů cen. Špatné načasování může vést ke značným ztrátám naopak optimální načasování (v praxi nemožné) může očekávaný výnos zvýšit.

Riziko operační
Riziko ztráty v případě lidských chyb, podvodů nebo nedostatků informačních systémů.

Riziko právní
Riziko ztráty v případě právní neprosaditelnosti kontraktu.

Riziko názvosloví
Různé pojmy jsou na finančnímu trhu vykládány různě a v některých případech nemusí být zcela jasné o jaký investiční nástroj se jedná.

Riziko inflační
Ovlivňuje reálný výnos investičních nástrojů. Vysoká inflace může způsobit, že investor dosáhne menšího nebo záporného reálného výnosu.

Riziko Globální
představuje nebezpečí změny ceny investičních nástrojů v rámci globálního poklesu ekonomik a kapitálových trhů.

Riziko odvětví
je nebezpečí změny ceny investičních nástrojů v rámci poklesu příslušného odvětví jako celku.

Riziko investičních nástrojů derivátového typu
Riziko nástrojů, jejichž hodnota závisí (je odvozena) od ceny podkladového aktiva. Některé investiční nástroje využívají pákového efektu, jehož podstatou je předem dohodnutý poměr (páka) v jakém se hodnota investičního nástroje podílí na růstu či poklesu hodnoty/kurzu podkladového aktiva. I malá změna ceny podkladového aktiva může vyvolat významnou změnu hodnoty celé investice nebo i ztrátu celé investice.

Rizikový profil klienta
Charakteristika osoby, která investuje. Je dán především vztahem osoby k riziku, znalostmi a zkušenostmi osoby s investováním, zamýšleným investičním horizontem, majetkovou situací a také úrovní ekonomického vzdělání, případně výkonem povolání vztahujícím se k investování.

Pro členky klubu