Damsky Investicni Klub

Slovník pojmů

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z
Nemovitostní fond
Speciální fond dle zákona o kolektivním investování, který shromažďuje peněžní prostředky od veřejnosti/podílníků a tyto prostředky investuje dle své investiční strategie do kvalitních nemovitostí nebo nemovitostních společností.

Nemovitostní společnost
Společnost s ručením omezeným popř. akciová společnost nebo obdobná právnická osoba, jejímž předmětem podnikání je převážně pořizování nemovitostí, provozování nemovitostí a úplatný převod vlastnického práva k nemovitostem.

Nominální hodnota
Je částka, která je uvedena na akcii nebo na obligaci. Představuje částku, kterou se majitel cenného papíru podílí na podniku, nebo je jeho věřitelem. Tato hodnota se obvykle liší od kurzu na burze.

NAV (Net asset value)
znamená čistou hodnotu aktiv v majetku fondu.

NAV/PL
vyjadřuje podíl čisté hodnoty aktiv na jeden podílový list, nebo-li cenu podílového listu.

Pro členky klubu