Damsky Investicni Klub

Slovník pojmů

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z
Cenný papír
Cenný papír představuje právní nárok majitele vůči tomu, kdo je v něm zavázán (většinou emitent). Cenný papír je nositelem právního nároku, který v sobě ztělesňuje a je pro jeho vznik, existenci, převod a zánik v zásadě nenahraditelný. Cenným papírem jsou zejména: akcie, zatímní listy, podílové listy, dluhopisy, obligace, opční listy, směnky, šeky, investiční kupóny, kupóny, cestovní šeky, náložné listy a skladištní listy. Cennými papíry jsou i listiny, které jsou za cenné papíry prohlášené zvláštními zákony. Rozlišují se tři formy cenných papírů: na doručitele (na majitele), na jméno a na řad, a dvě podoby cenného papíru – listinná a zaknihovaná (dematerializovaná).

Cap
Označení, které se často používá u investičních certifikátů jako odborný pojem pro nejvyšší možnou hranici, které může podkladové aktivum dosáhnout. Pokud certifikát obsahuje cap, je jeho výnos předem omezen touto nejvyšší možnou hranicí, i kdyby hodnota podkladového aktiva byla nad touto hranicí. Tento cap je stanoven emisní bankou, platí po celou dobu trvání a nemůže být změněn.

Certifikáty investiční
Investiční certifikáty jsou burzovně a mimoburzovně obchodované cenné papíry, jejichž cena se odvíjí na základě vývoje podkladového aktiva. Tímto aktivem mohou být burzovní indexy, akcie, komodity, úroky, měny atd. Narozdíl od jiných cenných papírů, jako jsou třeba akcie, fondy, úrokové sazby, měny, se jejich cena neodvíjí na základě nabídky a poptávky po dotyčném investičním certifikátu, ale přesně na základě vývoje podkladového aktiva, na které je příslušný certifikát vydán. Přičemž platí pravidla, která přesně definují, jakou hodnotu majitel certifikátu při pohybu podkladového aktiva v daný okamžik obdrží. U všech certifikátů (derivátů) je nutno brát v potaz rizika investičních nástrojů derivátového typu, dále rizika vyplývající z podkladového aktiva a riziko kreditní/emitenta (vydavatele certifikátu) – v případě krachu emitenta může dojít až ke ztrátě všech investovaných prostředků bez ohledu na aktuální vývoj na trhu. Měnové riziko – některé certifikáty mohou být emitovány v jiné měně než požaduje investor. Riziko názvosloví – přestože se tyto cenné papíry obchodují již mnoho let, stále nemusí být z názvu certifikátu jednoznačně poznat, o který typ se jedná. Riziko likvidity (viz též SPREAD) – majitel certifikátu, jej může kdykoliv prodat a nemusí čekat na jeho splatnost, ale cena může být v daném okamžiku krajně nevýhodná.

Certifikát Bonus
Bonus certifikáty, stejně jako diskontové certifikáty, přinášejí určitou možnost zajištění proti ztrátám. Za toto zajištění se investor vzdává dividendy z podkladového aktiva. Narozdíl od diskontovaných certifikátů u nich navíc není žádné omezení pro maximální výnos. Bonusové certifikáty umožňují investorům vydělávat, jak na stagnujících, tak i na mírně klesajících trzích. V případě, že podkladové aktivum prorazí ochrannou bariéru, může být ztráta výrazná. Na trhu se vyskytují tyto typy certifikátů spekulující jak na růst, tak i na pokles podkladového aktiva. U popisovaného typu certifikátu se vyskytuje riziko ážia. V případě, že u certifikátu dojde k protržení ochranné bariéry, může být ztráta z takového produktu vyšší než je u podkladového aktiva právě o zmíněné ážio. Další rizika viz. Certifikáty investiční.

Certifikát: diskontovaný
Investice do diskontovaných certifikátů ve srovnání s investicí do akcií nebo indexovými certifikáty představují daleko menší riziko. To je způsobeno tím, že investor nakupuje diskontovaný certifikát s určitou slevou a daná sleva představuje rizikovou ochranu. Proto tedy název diskontované certifikáty. Diskontované certifikáty umožňují vydělávat na stagnujících, mírně stoupajících a dokonce i na klesajících trzích. Za rizikovou ochranu se investor musí vzdát určité části potenciálního zisku, kterého by dosáhl při výrazném vzestupu kurzu podkladového aktiva. Může dosáhnout pouze určitého maximálního výnosu, což je daň za poměrně značnou rizikovou ochranu. Hranice tohoto maximálního výnosu se nazývá CAP. Nad tuto hranici se investor již na výnosech nepodílí.

Certifikát: KNOCK-OUT
Derivátové cenné papíry s pákovým efektem. Možnost potencionálního vysokého výnosu je vyvážena možnosti proražení knock-out bariéry (což přináší nulový výnos). Jde o vysoce rizikový investiční nástroj, který je možno použít jak při očekávání vzestupu kurzu podkladového aktiva (v tom případě jde o call certifikát), tak i v případě očekávaného poklesu kurzu podkladového aktiva (pak jde o put certifikát). Tyto typy certifikátů jsou velmi volatilní a je zde riziko ztráty i všech prostředků investovaných do těchto certifikátů. Další rizika viz. Certifikáty investiční

Certifikát: Sprint-certifikát
Umožňuje investorům od určité hranice nadproporcionálně participovat na vzestupu kurzu akcie nebo indexu. To platí ovšem jen během předem pevně stanoveného kurzového rozpětí. Tzn. v případě že se kurz podkladového aktiva dostane do tohoto rozpětí, participuje na každém dalším nárůstu nebo poklesu dvojnásobně (2:1), dokud kurz podkladového aktiva toto rozpětí neopustí. Dvojnásobně se investor podílí na posílení podkladového aktiva od dolní hranice (tzv.: startwert) po horní hranici (cap). Nad horní hranicí se investor již na posílení podkladového aktiva nepodílí. V případě, že se tedy kurz podkladového aktiva dostane z tohoto rozpětí, investor opět participuje pouze 1:1 k podkladovému aktivu. Investor tento dvojnásobný výnos obdrží pouze v případě, že se kurz podkladového aktiva bude nacházet v tomto rozpětí a bude tento sprint certifikát držet do splatnosti.

CFD – Contracts for Diference (někdy překládáno jako Finanční rozdílové smlouvy)
Je kontrakt (smlouva) o vzájemné výměně rozdílu (kladného nebo záporného) mezi otevírací a zavírací cenou finančního nástroje obchodovaného podkladového aktiva, kterým mohou být např. akcie, indexy nebo komodity. Je to finanční instrument velmi podobný futures, není však standardizovaný a je používán zejména při elektronickém mimoburzovním obchodování, proto i rizika jsou podobná jako u standardizovaných derivátu. Přistupuje k nim však riziko kreditní.

Clearing
Systém, pomocí něhož vstupuje burza jako kontaktní partner do vztahu mezi kupujícího a prodávajícího a zajišťuje vypořádání uzavřených obchodů.

Custody
Služba banky (nebo jiného oprávněného subjektu), která spočívá v úschova a správě cenných papírů, vypořádání transakcí s cennými papíry, a to na domácím i zahraničních trzích. Klientovi je otevřen a veden majetkový účet cenných papírů, na kterém banka dle klientových instrukcí provádí vypořádání jeho obchodů na kapitálových trzích. Banka jakožto správce (Custodian) vykonává činnosti směřující k zachování práv spojených s cennými papíry ve správě. Ve prospěch klientova účtu jsou inkasovány výnosy např. ve formě dividend či kuponů dluhopisů, splatné jistiny, jsou zpracovávány tzv. korporátní akce jako štěpení cenných papírů, práva na úpis atd., na žádost klienta je zajišťována problematika refundace daní.

Cenný papír na jméno
je cenný papír na jméno určité fyzické nebo právnické osoby. Emitent cenných papírů vede seznam majitelů, aby společnost znala své akcionáře (podílníky).

Cenný papír na majitele
je cenný papír neznějící na určité jméno, ale na současného majitele. U těchto cenných papírů je změna majitele možná již pouhým předáním cenného papíru (převodem v CDCP).

Certifikát garantovaný
Garantované certifikáty jsou strukturované investiční produkty, u kterých emitent garantuje návratnost celé nebo části vložené částky k datu splatnosti. Nadvýnosu je dosahováno pouze v případě, že jsou plněny předem stanovené podmínky. Rizika viz. Certifikáty investiční.

Certifikát Indexový
Cenné papíry, jejichž podkladovými aktivy je některý z indexů. Jejich cena přesně kopíruje vývoj podkladového indexu. Důležitý je tzv. poměr odběru, určující vztah ceny k hodnotě indexu. Zpravidla se uvádí desetinným zlomkem – např. 1 : 10. V takovém případě, kdyby měl index hodnotu například 1500 bodů, by cena certifikátu byla 150 Kč (pokud by se certifikát obchodoval v Kč).

Custody transakce
transakce prováděná správcem aktiv daného klienta. Transakce je prováděná jménem správce na účet daného klienta.

Pro členky klubu