Damsky Investicni Klub

Slovník pojmů

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z
Index
Měřítko vývoje – ať už se jedná o vývoj cen konzumního zboží (cenový index spotřebního zboží) nebo vývoj kurzů na trzích cenných papírů. Na peněžních a kapitálových trzích je v dnešní době již téměř vše měřeno a vývoj hodnot sledován (index "Big Mac-Index" sleduje ceny „Big Macu“ ve 100 zemích světa již od roku 1986, které přepočítané na USD měří kupní sílu jednotlivých měn). Rozmanitost indexů umožňuje porovnávat různé vybrané trhy a tržní segmenty mezi sebou.

Index akciový
Statisticky vyjádřená hodnota akcií v tomto indexu obsažených. Může sloužit k měření výkonnosti daného akciového trhu.

Index finanční
Statistky vyjádřená hodnota vybraných finančních instrumentů (akcií, dluhopisů).

Index PX
Index Burzy cenných papírů Praha.

Index spotřebitelských cen
Je jedním z nejdůležitějších cenových indexů. Měří vývoj cen spotřebního zboží a služeb a je základem pro měření inflace. Je váženým průměrem změn cen jednotlivých vybraných výrobků a služeb, které se zjišťují každý měsíc. Váhy průměru vyjadřují význam jednotlivých skupin výrobků a služeb ve spotřebě domácností a jsou odvozeny ze struktury výdajů domácností.

Indexové certifikáty
Cenné papíry jejichž podkladovými aktivy je některý z indexů. Jejich cena přesně kopíruje vývoj podkladového indexu. Důležitý je tzv. poměr odběru, určující vztah ceny k hodnotě indexu. Zpravidla se uvádí desetinným zlomkem – např. 1 : 10. V takovém případě, kdyby měl index hodnotu například 1500 bodů, by cena certifikátu byla 150 Kč (pokud by se certifikát obchodoval v Kč).

Inflace
Ekonomický jev, který označuje všeobecný růst cenové hladiny. Snižuje kupní sílu peněz. Měří se pomocí indexu spotřebitelských cen.

Investiční fond
je akciová společnost, která vydává akcie, z jejichž prodeje získává prostředky na koupi cenných papírů. Akcionář může akcie prodat za cenu, která odpovídá nabídce a poptávce na trhu.

Investiční horizont

Minimální doba, na kterou je investice doporučována. Dosažení minimálního investičního horizontu investorovi nezaručuje, že bude jeho investice zisková.


Investiční limity
Ukazatele určující maximální hranice pro investování do jednoho nebo skupiny cenných papírů. Např. u standardních fondů jsou tyto limity stanoveny zákonem. Při správě portfolií se stanovují limity individuálně.

Investiční společnost
Zakladatel a správce (obhospodařovatel) fondů. Vztahuje se na ni zvláštní regulace podle zákona č. 189/2004 Sb. o kolektivním investování a podléhá dozoru ČNB. Její činnost je kontroluje také depozitář a auditor.

IPO (Initial Public Offering)
Viz primární veřejná nabídka

ISIN
Dvanáctimístné označení emise cenných papírů složené z písmen a čísel. Slouží k přesné identifikaci cenného papíru.

Investiční nástroj (dle zákona o podnikání na kapitálovém trhu)
a) investiční cenné papíry, b) cenné papíry kolektivního investování, c) nástroje, se kterými se obvykle obchoduje na peněžním trhu (nástroje peněžního trhu), d) deriváty.

Pro členky klubu