Damsky Investicni Klub

Slovník pojmů

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z
Statut fondu/prospekt fondu
Statut (nebo prospekt v případě fondů registrovaných v zahraničí) je základní dokument fondu. Obsahuje informace o zaměření a cílech investiční politiky, způsobu použití výnosů, zásadách hospodaření s majetkem fondu a údajích o investiční společnosti. Statuty všech českých fondů schvaluje ČNB.

Směrodatná odchylka
Směrodatná odchylka slouží pro srovnání kolísavosti výnosů mezi fondy, resp. Investičními profily. Obecně platí, že čím vyšší je její hodnota, tím vyšší je kolísavost výnosů fondu resp. Investičního profilu.

Scoring
Porovnávání investic (např. podílových fondů podle různých kritérií jako například výkonnost, volatilita, objem prostředků, výše poplatků atd.)

SHORT pozice
Investor prodal více než vlastní a spekuluje na pokles a zpětný nákup ze výhodnější cenu (používá se u derivátových produktů např. futures).

Spoření
Pravidelné ukládání peněz na běžný či spořící účet, kde jsou úročeny předem známou úrokovou sazbou.

Spot (Spotový trh)
Trh, kde se nakupují a prodávají investiční nástroje s vypořádáním v nejbližším možném termínu.

SPREAD
Rozpětí mezi cenou na nákup a cenou na prodej.

Stop limit
Tento pokyn lze popsat jako limitní pokyn s aktivační podmínkou. Využívá se zejména pro včasnou reakci na rychlou změnu trhu.

SWAP
Investiční nástroj (derivátový) ve formě nestandardizované dohody dvou stran o vzájemném nákupu a prodeji podkladového aktiva za předem stanovenou cenu s následným reverzním odkupem a prodejem k určitému okamžiku v budoucnosti.

Sharpe ratio
Sharpeho poměrový koeficient je měřítkem výkonnosti, který bere v úvahu rovněž rizikový profil investice. Jde o průměrnou výkonnost aktiva nad úrovní výnosu bezrizikového aktiva (většinou definovaného jako výnos pokladniční poukázky). Čím vyšší je tento ukazatel, tím lepší je výkonnost portfolia upravená o svou rizikovost. Jde o indikátor absolutní výnosu bez nutnosti stanovení srovnávacího indexu.

Smíšené fondy (balancované)
stojí mezi fondy akciovými a dluhopisovými. Investují do akcií, dluhopisů a nástrojů peněžního trhu současně a manažer fondu přizpůsobuje v rámci statutu rozložení investic aktuální situaci na trhu v souladu se statutem fondu. Jsou velmi flexibilní, mohou mít strategii konzervativní, ale i velmi dynamickou s vysokým investičním rizikem a tomu odpovídající dlouhodobé zhodnocení. Jsou vhodné pro střednědobý až dlouhodobý investiční horizont.

SPAD
Systém pro podporu trhu akcií a dluhopisů (SPAD) zajišťuje funkčnost burzovního trhu na BCPP. Jeho výhodou je skutečnost, že kdykoliv se rozhodnete nakoupit či prodat akcie, nemusíte čekat na okamžik, kdy se najde kupec či prodejce. Tento systém totiž v době od 9:30 hod. do 16:00 hod., v tzv. otevřené fázi SPAD, umožňuje po celou dobu akcie koupit či prodat.

Pro členky klubu