Damsky Investicni Klub

Slovník pojmů

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z
Depozitář
Banka, která průběžně kontroluje, zda nákup, prodej a ocenění cenných papírů správcem fondu jsou v souladu se zákonem a statutem fondu. Kontroluje zejména dodržování zákonných i statutárních investičních limitů.

Dividenda
Výnos vyplácený akciovou společností jako podíl na zisku. Výše dividendy obvykle závisí na hospodářském výsledku společnosti a na schválení valnou hromadou společnosti.

Dluhopisy
Dluhopisy (nebo též obligace či bondy) jsou úročené cenné papíry, které představují závazek emitenta splatit v dohodnutých termínech úroky (tzv. kupon) a zapůjčený kapitál. Majitel dluhopisu je věřitelem emitenta. Investor může získat dvojí výnos - úrokový kupón a případně zisk z rozdílu kurzů při příznivé změně ceny dluhopisu. Existuje celé řada druhů dluhopisů. Podle emitenta se dělí na dluhopisy státní, komunální a korporátní neboli podnikové. Podle sídla emitenta se dluhopisy dělí na domácí a zahraniční. V ČR podléhají emisní podmínky většiny dluhopisů schválení ČNB. Podle emitentů dělíme dluhopisy na veřejné (stát, municipality, ...), korporátní (firemní) a hypotéčních zástavní dluhopisy (listy). S dluhopisem nejsou spojena práva akcionáře. Podle výnosu se dělí na pevně úročené nebo variabilně úročené, tzv. floatry - jejich úroková sazba se nastavuje v pravidelných intervalech, většinou každých šest měsíců podle aktuální hodnoty zvolené referenční sazby. Mezi nejdůležitější typy rizik u dluhopisů patří kreditní a úrokové riziko (za jinak stejných podmínek při zvýšení sazeb klesá cena dluhopisu a naopak), u dluhopisů v cizí měně dále měnové riziko.

Durace
Durace je ukazatel vyvinutý Frederickem Macaulayem a slouží k ohodnocení rizika spojeného s dluhopisy. Měří míru rizika změny úroků u pevně úročených cenných papírů. Durací se rozumí průměrná doba vázanosti vloženého kapitálu v letech. Čím je durace dluhopisového fondu větší, tím výraznější je změna (stoupá, resp. klesá) hodnoty obchodního jmění podle toho, jak se mění úroky. Uveďme jednoduchý příklad, ve kterém nebudeme uvažovat úrokovou míru: půjčíme-li 1,2 milionu a obdržíme-li je po jednom roce, znamená to, že prostředky byly vázány jeden rok. Dostáváme-li však měsíčně zpět 100 000, pak zapůjčené peníze zůstanou v průměru vázány pouze půl roku. Na rozdíl od doby do splatnosti dluhopisu zohledňuje durace také přítok úroků. Čím větší je durace (průměrná doba vázanosti vloženého kapitálu v letech), tím vyšší je úrokové riziko dluhopisů – jelikož v tomto období mohou tržní úrokové míry stoupat či klesat a kvůli tomu může klesat či stoupat kurz dluhopisů.

Derivát (Finanční derivát)
Investiční nástroj odvozený od určitého podkladového aktiva. Hodnota finančního derivátu se odvíjí od hodnoty tohoto podkladového aktiva. Podkladové aktivum může být například obligace nebo akcie. Mezi základní typy finančních derivátů patří futures, opce, swapy a forwardy. Viz též pákový efekt.

Durace modifikovaná
Modifikovaná durace udává procentní změnu kurzu při změně výnosnosti o jeden procentní bod. Příklad: Modifikovaná durace: 3,73 Kurz: 98,53 Výnosnost fondu: 5,9 % Dojde-li k poklesu výnosnosti na 4,9%, pak stoupne kurz o 3,73% na 102,21.

Dluhopisy státní
Státní dluhopisy jsou emitovány vládami zemí nebo státem vlastněnými organizacemi nebo veřejnými institucemi.. Krátkodobé státní dluhopisy (do jednoho roku) jsou obvykle vydávány jako diskontní tj. nemají kupón. Při nákupu jsou prodávány s diskontem, tzn. za cenu nižší než je cena nominální a diskont tak představuje výnos. Střednědobé a dlouhodobé státní dluhopisy pak přinášejí investorům pravidelný úrokový výnos (kupón). Státní dluhopisy představují jednu z nejbezpečnějších investic, proto u nich hovoříme pouze o úrokovém riziku.

Diverzifikace
Rozložení investice do různých investičních nástrojů za účelem snížení investičního rizika.

Downside 1 ROK
Nejhorší možný výsledek portfolia za rok při zvolené spolehlivosti

Pro členky klubu