Damsky Investicni Klub

Slovník pojmů

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z
Opce a opční listy
Derivátový finanční nástroj, cenný papír nebo termínový kontrakt, který představují možnost, nikoliv však povinnost nákupu nebo prodeje - koupit (Call opce), nebo prodat (Putt opce) - určitého podkladového aktiva v budoucnosti v dohodnutém čase za dohodnutou cenu. Jsou to OTC nebo burzovní deriváty.Tento instrument má dvojí použití - spekulativní a zajišťovací.

Obhospodařovatelský poplatek
Úplata, kterou platí fond investiční společnosti v souladu se zákonem a statutem fondu. Počítá se z průměrné roční hodnoty vlastního kapitálu v podílovém fondu, která se vypočte jako aritmetický průměr hodnot vlastního kapitálu fondu k poslednímu dni každého kalendářního měsíce. Konkrétní procentuální výši úplaty stanovuje představenstvo investiční společnosti.

Obchodní jmění fondu (NAV- Net asset value)
Obchodní jmění fondu znamená celkové jmění podílového fondu. Skládá se z cenných papírů a jiných práv, zůstatků na účtech a vkladů, nároků na výnosy (vyrovnání výnosů), může však obsahovat i termínové finanční instrumenty (jako opce, futures, swapy, atd.). Obchodního jmění na druhou stranu snižují úvěry nebo jiné závazky. Obchodní jmění fondu je výhradním majetkem podílníků, investiční společnost jej pouze spravuje. Tudíž i při likvidaci investiční společnosti nebo depozitáře zůstává jmění fondu v rukou podílníků.

Obchodník s cennými papíry
Akciová společnost, která má oprávnění k obchodování s cennými papíry a může pro zákazníky nakupovat a prodávat cenné papíry. V závislosti na rozsahu povolení může vykonávat i další související činnosti.

Opce call (call certifikát)
Derivátový nástroj, u kterého investor očekává růst ceny. Investor nákupem tohoto nástroje získává právo, nikoliv však povinnost koupit v budoucnosti podkladové aktivum za nyní stanovenou cenu.

Opce put (put certifikát)
Derivátový nástroj, u kterého investor očekává pokles ceny. Investor nákupem tohoto nástroje získává právo, nikoliv však povinnost prodat v budoucnosti podkladové aktivum za nyní stanovenou cenu.

OTC (Over The Counter) finanční deriváty
Finanční deriváty nepřijaté k obchodování na regulovaném trhu (burze). Řídi se legislativou jednotlivých zemí a obyčejně podléhají regulaci. Jedná se velmi rizikové investiční nástroje derivátového typu (viz rizika), které navíc přibírají i kreditní riziko (riziko emitenta).

Obligace
viz Dluhopis

Obligační fond
viz Dluhopisové fondy

Otevřený podílový fond
je jednotka kolektivního investování, která je tvořena souborem majetku získaného prodejem podílových listů. Investiční společnost vydává neomezené množství podílových listů, jež může jejich majitel, podílník, kdykoliv zpět odprodat investiční společnosti a to za tržní cenu odpovídající podílu na majetku ve fondu.

Pro členky klubu