Damsky Investicni Klub

Slovník pojmů

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z
Traiding
Rychlý nákup a prodej cenných papírů s cílem využít krátkodobých kurzových výkyvů.

TER (Total Expense Ratio)
Ukazatel celkové nákladovosti podílového fondu TER (Total Expense Ratio) je roven poměru celkových provozních nákladů podílového fondu k průměrné měsíční hodnotě vlastního kapitálu podílového fondu za předchozí účetní období. Ukazatel TER tak udává, jak je majetek v podílovém fondu zatížen veškerými náklady, nejen obhospodařovatelským poplatkem. U fondů investujících více než 10 % svého majetku do jiných fondů se musí uvádět i syntetický TER. Syntetický TER se rovná součtu vlastního TER podílového fondu a TER každého nakoupeného fondu v poměru odpovídajícím podílu investice na celkovém majetku podílového fondu, přičemž vstupní a výstupní poplatky se k TER nakupovaného fondu připočítávají.

Trh akciový
Část trhu dlouhodobých cenných papírů, na kterém se obchodují kapitálové podíly vybraných akciových společností (akcie). Obyčejně se jedná o akcie veřejně nabízené na regulovaných trzích (burzách). K akciovému trhu lze dále přiřadit veškeré deriváty (derivátové investiční nástroje), které jsou na akcie a jejich indexy navázány.

Trh dluhopisový
Část finančního trhu, na kterém se obchodují krátkodobé nebo dlouhodobé dluhopisy (obligace).

Trh kapitálový
Část finančního trhu, na které se obchoduje s cennými papíry a ostatními investičními nástroji, jejichž doba splatnosti je (obvykle) delší než jeden rok, resp. žádný termín splatnosti nemají (akcie).

Trh peněžní
Část finančního trhu s krátkodobými finančními nástroji. Doba jejich splatnosti je krátká, zpravidla do jednoho roku.

Tržní kapitalizace (Market Cap)
Celková hodnota všech akcií firmy v oběhu. Investoři používají tento ukazatel k určení velikosti firmy. Market Cap = počet akcií v oběhu x současná tržní cena jedné akcie.

Tvůrce trhu (Market Maker)
Má povinnost po celou dobu, kdy je daný trh otevřen udržovat cenové nabídky na nákup a prodej u příslušných cenných papírů a tím udržovat a podporovat likviditu.

Termínovaný vklad
Je depozitní bankovní produkt, který má stanovenou délku splatnosti . Obvykle ho nelze před lhůtou splatnosti vybrat bez sankčních poplatků.

Trh primární
znamená tu část kapitálového trhu, na níž se umísťují nově emitované cenné papíry. Nejdůležitějším tržním partnerem emitenta na primárním trhu cenný papírů jsou finanční instituce a investiční společnosti, které trvale shromažďují dlouhodobé investiční prostředky ve větším rozsahu.

Pro členky klubu