Damsky Investicni Klub

Slovník pojmů

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z
Benchmark
Ukazatel, ke kterému se porovnává výkonnost portfolia. Benchmarkem je většinou některý z veřejných indexů, resp. jejich kombinace. Volba benchmarku musí odpovídat investičnímu zaměření portfolia.

Blue Chip
Anglosaský výraz burzovně obchodovaných akcií největších a nejbezpečnějších akciových společností, jež se vyznačují vysokou kvalitou managementu, dlouhou dobou existence, pravidelnou výplatou dividend a dostatečnou likviditou na trhu.

Bonita cenného papíru
Vyjádření kvality cenného papíru. Úzce souvisí s bonitou emitenta. Čím důvěryhodnější, silnější a stabilnější je emitent, tím vyšší je bonita jím vydávaných cenných papírů.

Bod zlomu (break even)
Hodnota kurzu, při kterém investor nerealizuje zisk ani ztrátu.

Bond
Viz. dluhopisy

Broker
Zprostředkovatel obchodů, který za poplatek sjednává obchody na cizí účet. V případě burzy se jedná o obchodníka s cennými papíry (právnickou osobu), který má oprávnění obchodovat s investičními nástroji.

Burza
Regulovaný trh investičních nástrojů , jehož úkolem je uspokojovat nabídku nebo poptávku při prodeji cenných papírů a na tomto základě určovat rovnovážnou cenu cenných papírů (kurz) a garantovat (zabezpečovat) vypořádání obchodů. Jde o důležitou součást kapitálového trhu, na níž se setkávají dvě základní skupiny subjektů: emitenti a investoři.

BUY & SELL transakce
Nákup a zpětný prodej (nebo prodej a zpětný nákup) určitého počtu cenných papírů uzavřený s jednou protistranou v jeden okamžik s rozdílnými dny vypořádání.

Býčí (Bull) strategie
Spekulace na vzrůst ceny/hodnoty daného instrumentu – cenného papíru.

Benchmarková strategie
Investiční strategie snažící se o lepší zhodnocení prostředků než které dosahuje trh, resp. stanovený benchmark

Burzovní index
je indikátor popisující vývoj trhu (akciového, dluhopisového). Každý cenný papír má v příslušném indexu váhu odpovídající podílu tržní hodnoty tohoto cenného papíru na všech cenných papírech zastoupených v indexu. Index slouží k jednoduššímu porovnávání konkrétní investice s vývojem daného trhu.

Pro členky klubu